Hellenic banka i APS potpisuju ugovor o upravljanju sredstvima iz nekretnina i servisiranju celokupnog portfolija nenaplative izloženosti

January 11, 2017

Hellenic Bank Public Company Ltd (Banka ili Grupa) i APS Holding a.s postigli su sporazum 10. 01. 2017.godine o upravljanju sredstava nekretnina i servisiranju ukupnog portfolija nenaplative izloženosti banke.

 
U cilju sprovođenja ovog ugovora biće osnovana nova kompanija u kojoj će Banka imati udeo od 49% a APS Recoverz Czprus Ltd če biti većinski vlasnik sa udelom od 51%. Poslovanje sadašnje Divizije za upravljanje dugovanjima biće prebačeno iz Banke na novu kompaniju što uključuje i potrebna sredstva za nezavisno vođenje tog posla u zamenu za pozitivna razmatranja.

 
Upravu nove kompanije čini osoblje Banke sa izvršnim direktorom G-dinom Kiki Papadopoulou koji trenutno drži poziciju generalnog direktora grupe za upravljanje dugovima. Oko 160 zaposlenih Banke u Diviziji za upravljanje dugovima će biti premešteno u novu kompaniju.

 
Važno je napomenuti da Banka zadržava vlasništvo portfolija za nenaplativu izloženost i sredstva nekretnina. Predviđa se da vrednost ovog portfolija iznosi oko EUR 2,4 milijardi i biće servisiran u novoj kompaniji nakon njenog osnivanja.

 
APS Holding a.s. je kompanija specijalizovana za servisiranje dugovanja koja pokriva 11 evropskih zemalja u centralnoj i istočnoj Evropi i bila je odabrana kroz proces tendera.

 
Ovaj ugovor je od ogromnog strateškog značaja za Hellenic banku i uklapa se u strategiju Grupe za reorganizaciju i transformaciju njenog poslovnog modela. Osnovni nosioci ove strategije su smanjenje nenaplative izloženosti, širenje novih pozajmica čime se povećava udeo Banke na tržištu, i povećanje prihoda kroz druge aktivnosti Banke.

 
Kreiranjem najveće platforme upravljanja sredstvima nekretnina i servisiranja dugovanja na kiparskom tržištu, Banka će biti u stanju da efektivno i na ubrzan način postupa sa nenaplativom izloženošću razvojem, širenjem, i poboljšanjem opravka NPE kroz leveridž na bazi znam-kako ekspertize koju pruža APS. To će omogućiti da Banka bolje dotira sopstvena sredstva za upravljanje i rast naplativih pozajmica primenom dodatne likvidnosti na korist tržištu kao i nastavkom procesa digitalne transformacije, optimizacije APS korporativnog upravljanja, i adaptacijom okvira rastuće usaglašenosti.

 
Transakcija je predmet odobrenja koja se primenjuju i dozvola relevantnih regulatornih i drugih vlasti a planirano je da bude završena krajem prvog kvartala 2017.godine. Ova transakcija spada u direktive koje daje uputstvo ECB a koje je izdato Banci za rešavanje problema nenaplativih kredita, i smatra se najpodesnijom NPL strategijom za najpresudnije rešavanje datog problema.

 
Transakciju je predložila Alantra kao finansijski savetnik i Clifford Chance kao pravni savetnik. Štaviše, firma George Z. Georgiou & Associates LLC je savetovala Banku po pitanjima zakona o zapošljavanju i firma Antis Triantafyllides and Sons LLC sa Kipra u pravnim stvarima. U pravnim stavarima APS je sarađivala sa firmom JŠK/PONTES i Antoniou McCollum & Co sa Kipra.

 
Očekuje se da će više detalja o ovom ugovoru, sa komercijalnim i finansijskim uslovima, biti objavljeno krajem prvog kvartala 2017.godine nakon završetka transakcije.