Personal data processing
 

GDPR NOTIFICATION

INFORMACIJA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Ovo obaveštenje opisuje kako APS Grupa ("Administrator" ili "APS") postupa sa ličnim podacima koje dobije o Vama ili o Vašoj imovini u vezi sa aktivnostima povezanim sa Vašim ulaganjima, naplatom dugova, prodajom nekretnina ili tokom bilo kojih drugih aktivnosti u kojima dolazite u kontakt sa APS grupom. Ovo je obaveštenje u skladu sa Opštom uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR), prema kojoj imate pravo da budete obavešteni o podacima koje različiti korisnici Vaših podataka poseduju i obrađuju ih te o informacijama o Vašim pravima u vezi sa tim podacima.

Ovo se obaveštenje ne odnosi na obradu ličnih podataka zaposlenih kod administratora niti na obradu ličnih podataka u vezi sa APS CREDIT FUND SICAV.

OBRADA LIČNIH PODATAKA

Obrađuju se sledeće kategorije ličnih podataka:

identifikacioni podaci (na primer, ime, prezime);

Podaci za kontakt (adresa e-pošte, poštanska adresa, telefonski broj);

Informacije o Vašoj upotrebi naših proizvoda i usluga, uključujući i informacije o Vašim zahtevima za proizvode i usluge;

Informacije iz naše lične, telefonske i elektronske komunikacije sa Vama;

Informacije iz internet pregledača koji koristite ili mobilnih aplikacija;

Finansijsko stanje i bonitet,

kao i sve informacije koje administrator obrađuje u vezi sa izvršavanjem ugovora ili zakonske obaveze te u svrhu legitimnog interesa administratora.

(dalje u tekstu „lični podaci“)

IZVORI LIČNIH PODATAKA

APS, uključujući i njegove prethodnike, naslednike i/ili njegove podružnice i podružnice, kupci su povezanih ili pojedinačnih zajmova (izvršnih, reoperativnih i nenaplativih), uključujući i potrošačke dugove dužnika u nevolji, odnosno račune dužnika koji su često podvrgnuti tekućem stečaju, nesolventnosti, restrukturiranju, nagodbi ili sličnom upravljanju. APS takve račune/kredite kupuje od banaka i drugih finansijskih institucija.

APS poštuje privatnost dužnika i poverljivo štiti sva lica i privatne podatke koji se tiču ​​dužnika, kupaca, klijenata, investitora, partnera i zaposlenih.

APS prikuplja sledeće kategorije podataka iz sledećih izvora:

informacije koje primamo od izvornog poverioca i sa njegovog računa/zajma i/ili njihovog računa/prodavca zajma;

informacije dobijene od pružaoca usluga trećih strana;

informacije koje primamo od sudionika u stečajnim i stečajnim postupcima;

informacije koje dobijamo iz javno dostupnih izvora. Na primer, informacije primljene sa web stranice kojom upravlja Registar stečaja;

informacije koje primamo od drugih APS entiteta;

informacije koje nam dajete.

APS može obrađivati ​​kopije ličnih karata samo u slučajevima kada je to propisano zakonom (posebno Zakon br. 253/2008 Zbirke, O određenim merama protiv pranja novca i finansiranja terorizma) ili u slučajevima kada vlasnik lične karte daje odobrenje za dobijanje i obradu fotokopije lične karte.

Lični podaci obrađuju se ručno i automatski pomoću računarske tehnologije.

NAMENA OBRADE

APS obrađuje lične podatke za sledeće svrhe:

ulaganja u nepodmirene dugove, njihovo sticanje,

dužna pažnja (due diligence), utvrđivanje cena (na primer, utvrđivanje tačnije cene po zahtevu);

nastanak, upravljanje i likvidacija duga;

nadzor nad podnošenjem dokumentacije o potraživanjima od dužnika u stečaju, stečaju ili nad sličnim postupcima za otkupljene račune;

naplata dugova i komunikacija sa stečajnim upravnicima, stečajnim upravnicima, pravnim zastupnicima ili licima na sličnim pozicijama i agencijama za kreditno izveštavanje;

komunikacija sa dužnicima;

pravni ili regulatorni zahtevi;

bilo koja druga svrha koja je napisana ili dogovorena;

aukcije;

izvršenje ugovora prema kojem APS prenosi vlasništvo nad nekretninom;

marketinške i poslovne svrhe (na primer, ponuda proizvoda i usluga, slanje poslovnih poruka, pozivi na kulturna događanja).

KAKO SE OBRADUJU LIČNI PODACI?

Obrada Vaših ličnih podataka može se obaviti ručno ili automatski. Međutim, nijedan od prikupljenih ličnih podataka ne koristi se za automatsko donošenje odluka. Vaše lične podatke obrađuju uglavnom imenovani zaposleni administratora, ali i spoljašnji obrađivači (računovođe, advokati) sa kojima je administrator sklopio ugovor o obradi ličnih podataka koji sadrži sve potrebne garancije u vezi sa obradom ličnih podataka.

KOJI SU PRAVNI RAZLOZI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA?

Pravni razlozi za obradu ličnih podataka su:

APS 'legitimni poslovni interesi“ radi kojih i obavlja svoje poslovne aktivnosti i upravlja svojim odnosom sa potencijalnim, postojećim i bivšim ugovornim partnerima saglasno čl. 6 st. 1 slovo f) GDPR;

Ispunjenje ugovora sa poslovnim partnerima (na primer, investitori, dobavljači, zainteresovani za nekretnine) ili za sprovođenje mera na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora prema čl. 6 st. 1 slovo b) GDPR;

Ispunjavanje zakonskih obaveza nametnutih zakonskim propisima (na primer, Zakon br. 253/2008 Zb., O određenim merama protiv legalizacije imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama i finansiranja terorizma);

APS takođe obrađuje lične podatke nekih svojih klijenata za svrhe direktnog marketinga, zbog svog legitimnog interesa za reklamiranje sličnih proizvoda i usluga. U slučaju lica koje nije klijent, lični podaci se obrađuju samo na ovnovu datog odobrenja. Klijent može dati prigovor na obradu ličnih podataka za svrhe direktnog marketinga putem gore navedene e-mail adrese.

HOĆEMO LI PRENOSITI LIČNE PODATKE U TREĆU DRŽAVU ILI MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU?

U slučaju međunarodnih prenosa podataka koji potiču iz Evropskog privrednog prostora (EEA), gde je Evropska komisija priznala državu izvan EGP-a kao zemlju sa odgovarajućim nivoom zaštite ličnih podataka, Vaši lični podaci mogu se preneti na temelju toga.

Za prenose u zemlje koje nisu članice EGP-a čiji nivo zaštite Evropska komisija nije priznala kao dovoljan, oslanjaćemo se na zakonska ograničenja vezana uz specifičnu situaciju (na primer, ako se prenos mora izvršiti kako bismo ispunili naš ugovor sa Vama, na primer, kao kod međunarodnog plaćanja) ili kada provodite jednu od sledećih polisa osiguranja kako biste osigurali zaštitu Vaših ličnih podataka, primenjivaće se

standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Evropske komisije.
PRAVO U VEZI SA OBRADOM LIČNIH PODATAKA

APS osigurava da se Vaši lični podaci obrađuju na siguran i tačan način. Možete koristiti bilo koje od prava opisanih u ovom odeljku protiv administratora.

Lice čiji se podaci obrađuju u daljem tekstu takođe se naziva "subjekt podataka".

Kako možete ostvariti svoja prava?

Svako svoje individualno pravo možete ostvariti slanjem e-pošte na:

gdpr_sr@aps-holding.com, Maria Terzic

 

ili slanjem pismenog zahteva na adresu administratora.

APS će Vam dostaviti izjavu ili informaciju o preduzetim merama u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od mesec dana nakon prijema zahteva. APS ima pravo da produži ovaj rok za 2 meseca uzimajući u obzir složenost konkretnog predmeta i broj podnesenih prijava, te će Vas o tom mogućem produženju obavestiti.

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku da uloži prigovor na obradu ličnih podataka.

Ako se lični podaci obrađuju za svrhe direktnog marketinga, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku da dâ prigovor na obradu ličnih podataka za takav marketing, a rukovodilac obrade će prekinuti obradu ličnih podataka za svrhe direktnog marketinga.

Ispitanik ima pravo da zatraži od APS-a potvrdu o tome da li obrađuju lični podaci koji se na njega odnose. Ako preduzeće obrađuje lične podatke nosioca podataka, ispitanik ima pravo pristupa takvim ličnim podacima i informacijama o svrsi obrade, o kategorijama ličnih podataka u pitanju, o primaocima ličnih podataka, o planiranom vremenu obrade i o njihovom pravu u vezi sa obradom ličnih podataka.

Ispitanik ima pravo da ispravi netačne lične podatke i da dopuni nepotpune lične podatke.

Ispitanik takođe ima pravo i da izbriše lične podatke, i to:

ako više nisu potrebni za svrhe za koje su obrađeni,

ako opozove odobrenje za obradu ličnih podataka i ako ne postoji neki drugi zakonski razlog za obradu,

 ako se usprotivi obradi za koju ne postoje važni pravni temelji za obradu,

ako su lični podaci obrađeni nezakonito,

ako je brisanje potrebno za ispunjenje pravne obaveze, ili

ako su lični podaci prikupljeni u vezi sa ponudom usluga informacionog društva detetu mlađem od 13 godina.

Ispitanik takođe ima pravo i da ograniči obradu ličnih podataka, i to:

ako poriče tačnost ličnih podataka, za vreme potrebno za proveru tačnosti ličnih podataka,

ako je obrada nezakonita i ispitanik odbija brisanje ličnih podataka i umesto toga traži da se ograniči njihova upotreba,

ako upravnik obrade više ne treba lične podatke za svrhe obrade, ali ih ispitanik zahteva za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, ili

 ako je prigovorio obradi dok se ne proveri da legitimni razlozi administratora ne nadmašuju legitimne razloge klijenta.

Subjekt podataka takođe ima pravo i na prenosivost ličnih podataka koji se obrađuju na osnovu saglasnosti ili za svrhe izvršenja ugovora, što znači pravo na dobijanje njegovih ličnih podataka koje je dao rukovodilac obrade u strukturiranom, uobičajenom i mašinskom sistemu, čitljivom formatu i ima pravo prenosa tih podataka drugom kontroloru ili pravo da jedan rukovodilac obrade te podatke direktno prenese rukovodiocu obrade drugog, ako je to tehnički izvedivo.

Ako se lični podaci obrađuju na osnovu odobrenja, ispitanik ima pravo da povuče ovo odobrenje u bilo kojem trenutku. Međutim, to ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka pre povlačenja odobrenja.

Subjekt podataka ima pravo da podnese pritužbu Uredu za zaštitu ličnih podataka u bilo kojem trenutku ako smatra da je došlo do kršenja zakona.

Ako nameravate da ostvarite gore navedena prava, pošaljite pismo ili e-mail na gornju adresu.

U skladu sa važećim propisom, osim gore navedenih prava, imate pravo da podnesete i pritužbu nadležnom nadzornom telu.

PRIMALAC LIČNIH PODATAKA

Društvo može dati lične podatke obrađivačima, odnosno preduzećima koje obavljaju delatnosti koje zahtevaju obradu ličnih podataka za preduzeće na osnovu ugovora, a posebno:

Ovlašćeni radnici APS-a;

Davaoci ili operateri informacione tehnologije;

Pružaoci pravnih i računovodstvenih usluga;

Preduzeća koja pripadaju APS grupi (navedena su u nastavku).

Ako APS koristi usluge izvršitelja obrade za obradu Vaših ličnih podataka, to se događa samo ako su standardi zaštite ličnih podataka određenog obrađivača ugovorom zagarantovani barem na istom nivou kao i u Društvu i da takav obrađivač ispunjava zakonske uslove.

Preduzeće takođe može po potrebi dati lične podatke nadzornim telima (na primer, Češkoj narodnoj banci), telima koja deluju u kaznenom postupku ili drugim upravnim telima ako je to potrebno za ispunjavanje obaveza propisanih zakonskim propisima.

VREME OBRADE LIČNIH PODATAKA

APS obrađuje lične podatke u periodu tokom kojeg je dužan da čuva lične podatke u skladu sa zakonskim propisima

Za sve vreme trajanja potraživanja/ugovornog odnosa i narednih 5 godina nakon njegovog prestanka;

Knjigovodstvene isprave na period od 10 godina;

Sudski ili upravni postupci: obrada podataka traje do konačne odluke (u meri u kojoj je to potrebno) s obzirom na zadatu proceduru i situaciju APS-a, dati zahtev ili lične podatke koje zahteva pravni spor.

Čak i ako između APS-a i potencijalnog klijenta nije sklopljen ugovor, APS zadržava lične podatke potencijalnog klijenta za vreme za koje je to prema zakonskim propisima dužan da učini.

Nakon tog perioda ili nakon isteka i delotvornosti Vašeg odobrenja za obradu ličnih podataka, Vaši će lični podaci biti izbrisani, anonimizirani ili obrađeni samo u meri i za svrhe za koje Vaš pristanak nije potreban.

Ako APS obrađuje lične podatke na osnovu odobrenja za obradu ličnih podataka, obrađuje ih za period za koji je odobrenje dato, odnosno za period do opoziva odobrenja.

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, možete se obratiti direktno našem službeniku za zaštitu podataka putem kontakt podataka navedenih u tački 7, ili nam se možete obratiti i pisanim putem, e-poštom ili telefonom putem kontakt podataka ispod:

Adresa: Žorža Klemansoa 19, 3. sprat, 11000 Beograd

DPO:

E-mail: gdpr_sr@aps-holding.com, Maria Terzic

OPŠTE INFORMACIJE

Administrator ima pravo da promijeni, dopuni, otkaže ili da zamijeni ovo obaveštenje u bilo kojem trenutku, pod uslovom da ažurirano obaveštenje mora biti objavljeno najmanje 30 dana pre nego što stupi na snagu.

Popis povezanih i saradničkih lica/subjekata administratora:

Naziv subjekta: APS Holding S.A.

Matični (identifikacioni) broj:  B 201461

Sedište: 1, rue Jean Piret, L- 2350 Luxembourg

Naziv subjekta: APS Investments S.à.r.l.

Matični (identifikacioni) broj: B219890

Sedište: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

Naziv subjekta: APS Investment Funds S.à.r.l.

Matični (identifikacioni) broj: B219886

Sedište: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

Naziv subjekta: APS Delta S.A.

Matični (identifikacioni) broj: B204416

Sedište: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

Naziv subjekta: APS Recovery a.s.

Matični (identifikacioni) broj:  03409422

Sedište: Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Management Services s.r.o.

Matični (identifikacioni) broj: 06648746

Sedište: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Finance a.s

Matični (identifikacioni) broj: 06648576

Sedište: Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Real Estate s.r.o.

Matični (identifikacioni) broj:  04474686

Sedište: Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS CZ & SK Services s.r.o.

Matični (identifikacioni) broj: 02087758

Sedište: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS MIP, s.r.o.

Matični (identifikacioni) broj: 5548292

Sedište: Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Recovery Management s.r.o.

Matični (identifikacioni) broj: 06627285

Sedište: Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS GAMMA s.r.o.

Matični (identifikacioni) broj: 03523250

Sedište: Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, Češka Republika

Naziv subjekta: APS Delta s.r.o.

Matični (identifikacioni) broj: 04363876

Sedište: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Češka Republika
 

Naziv subjekta: APS BETA, a.s.

Matični (identifikacioni) broj: 1788655

Sedište: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Češka Republika


Naziv subjekta: APS Poland S.A.

Matični (identifikacioni) broj: 0000069272

Sedište: Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Wroclaw, Poljska


Naziv subjekta: APS Recovery Greece EPE

Matični (identifikacioni) broj: EL 800609597

Sedište: 24 Lagoumitzi Str., poštanski broj 17671, Kallithea, Attika


Naziv subjekta: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.

Matični (identifikacioni) broj: 143893601000

Sedište: 7 Paleologou St. Halandri, 152 32

Naziv subjekta: APS Bulgaria E.O.O.D.

Matični (identifikacioni) broj: 202604987

Sedište: 81B Bulgaria blvd., kancelarija br. 3, 01404 Sofia

Naziv subjekta: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.

Matični (identifikacioni) broj: 203374133

Sedište: 81B, Bulgaria blvd.,1404 Sofia
 

Naziv subjekta: APS Finance E.O.O.D.

Matični (identifikacioni) broj: 202159149

Sedište: 81B Bulgaria blvd., kancelarija br. 3, 01404 Sofia


Naziv subjekta: APS d.o.o. Beograd

Matični (identifikacioni) broj: 20100311

Sedište: Kosovska 10, Beograd-Stari Grad

Naziv subjekta: APS FUND BETA d.o.o. Beograd

Matični (identifikacioni) broj: 21053007

Sedište: Kosovska 10, Beograd-Stari Grad


Naziv subjekta: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L

Matični (identifikacioni) broj: 21458257

Sedište: Bukurešt, 246C Calea Floreasca, Objekat SkyTower, 11./12. sprat

Naziv subjekta: Syndre Valuations S.R.L.

Matični (identifikacioni) broj: RO30697075

Sedište: Bukurešt, 246C Calea Floreasca, Objekat SkyTower, 11./12. sprat

Naziv subjekta: Serraghis Asset Management S.A

Matični (identifikacioni) broj: RO15421741

Sedište: Bukurešt, 246C Calea Floreasca, Objekat SkyTower, 11./12. sprat

Naziv subjekta: Casazela Properties S.R.L.

Matični (identifikacioni) broj: 31417793

Sedište: Bukurešt, 246C Calea Floreasca, Objekat SkyTower, 11./12. sprat

Naziv subjekta: APS Croatia d.o.o.

Matični (identifikacioni) broj: 41275180055

Sedište: Zagreb (Grad Zagreb) Hektorovićeva ulica 2

Naziv subjekta: APS Holding Cyprus LTD.

Matični (identifikacioni) broj: HE 356594

Sedište: Strovolou 236, Strovolos 2048 Nikozija

Naziv subjekta: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Matični (identifikacioni) broj: HE 363203

Sedište: Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nikozija


Naziv subjekta: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.

Matični (identifikacioni) broj: HE 375588

Sedište: Amfipoleos, 20, Objekat Amfipoleos, 2025, Nikozija

Naziv subjekta: APS Hungary Kft.

Matični (identifikacioni) broj: 01-09-289270

Sedište: 1138 Budapest, Váci út 140, Mađarska


Naziv subjekta: APS Recovery Hungary Kft.

Matični (identifikacioni) broj: 01-09-290573

Sedište: 1138 Budapest, Váci út 140, Mađarska

Naziv: LOAN MANAGEMENT II, a. s. (a.d.)

Matični (identifikacioni) broj: 47 255 684"

Sedište: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovačka Republika

Naziv: APS Investment, s.r.o.

Matični (identifikacioni) broj: 47164786

Sedište: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Republika Slovačka

Popis spoljašnjih obrađivača podataka može se dostaviti na zahtev.